EINDE OVERGANGSPERIODE

Op 24 augustus 2019 loopt de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen ten einde.

Ingevolge het einde van de overgangsperiode zullen (bijna) alle verwerkingstoelatingen die door Tracimat werden afgeleverd op basis van de overgangsmaatregelen niet langer geldig zijn. Bijgevolg zullen wij verplicht zijn om dit puin op onze breekinstallatie te accepteren als hoog milieurisico-profiel ("HMRP").

Om het puin na deze datum te kunnen blijven afvoeren naar onze breekinstallatie als laag milieurisico-profiel ("LMRP") zal in principe de volledige traceerbaarheidsprocedure, inclusief de sloopopvoling, dinen te worden doorlopen om een (nieuwe) verwerkingstoelating van Tracimat te bekomen.

Voor bepaalde werven die niet onder de Vlarema-verplichting vallen om een sloopopvolgingsplan op te maken is er echter voorzien in een langere overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2019. Om te kunnen genieten van deze specifieke overgangsmaatregel dient er echter een (nieuwe) verwerkingstoelating type C LMRP aangevraagd te worden bij Tracimat op basis van een conform verklaarde destructieve asbestinventaris.

De verwerkingstoelating type C LMRP kan in volgende gevallen worden aangevraagd:

- Eengezinswoningen;
- Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1000 m3;
-In hoofdzaak residentiële woningen met een bouwvolume van minder dan 5000 m3;
-Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop- en renovatiewerken.

De verwerkingstoelating type C LMRP kan bijgevolg niet worden aangevraagd voor infrastructuurwerken.

Voor meer informatie in verband met de VWT type C LMRP neemt u best contact op met Tracimat.

NIEUW ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSBELEID BIJ HET AANVOEREN VAN PUIN

Vanaf 24 augustus 2018 treedt er een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid in werking voor de producenten van gerecycleerde granulaten.

In het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten dat de regels vastlegt waaraan brekers en granulaten in Vlaanderen moeten voldoen, werd een belangrijke wijziging aangebracht, namelijk de verplichting dat brekers bij acceptatie en verwerking van puin een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP).

LMRP puin is puin waarvan er garanties zijn over de herkomst (en bijgevolg de milieuhygiënische kwaliteit) van het puin. Het risico dat de gerecycleerde granulaten vervuild zijn (fysich, milieuhygiënisch) is beperkt (laag) doordat de herkomst van het puin gewaarborgd is.

HMRP puin is puin waarvan er onvoldoende garanties zijn over de herkomst of de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. HMRP puin moet afzonderlijk behandeld en opgeslagen worden, tevens zullen de controles m.b.t. de milieuhygiënische en fysische parameters fors opgevoerd worden.

Het verplicht onderscheid tussen LMRP- en HMRP puin treedt in voege op 24 augustus 2018.

Concrete toepassing

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies (e.g. selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen, etc.) of infrastructuur (e.g. grondwerken, wegenbouw, etc.) waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar onze breekwerf, dient vanaf 24 augustus 2018 de traceerbaarheidsprocedure worden gevolgd.

Om het puin, afkomstig van een project waar de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd, als LMRP puin te kunnen aanvaarden, zal u een geldige verwerkingstoelating moeten voorleggen dewelke werd afgeleverd door Tracimat met onze breekwerf als bestemmeling van het puin.

Al het aangeleverde puin zonder geldige verwerkingstoelating, zal als HMRP puin aanvaard worden tegen een hogere stortingskost.

Voor meer informatie m.b.t. de nieuwe traceerbaarheidsprocedure en het verkrijgen van een verwerkingstoelating verwijzen wij naar de website van Tracimat vzw.

BOUWEN EN VERBOUWEN

Vanaf 12 februari 2016 is de ouderdomsvereiste om in aanmerking te komen voor het btw-tarief van 6% voor bepaalde onroerende werken met betrekking tot privéwoningen verhoogd van 5 naar 10 jaar. Enkel de werken die worden verricht aan een privéwoning die sedert ten minste 10 jaar in gebruik is genomen, zullen nog in aanmerking kunnen komen voor het verlaagd btw-tarief van 6%. Voor werken die vanaf 2016 aan een privéwoning worden verricht, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar vervuld wanneer de woning voor het eerst in gebruik is genomen in de loop van het jaar 2006 of vroeger. Er is voorzien in een overgangsmaatregel voor de werken die vanaf 12 februari 2016 worden verricht aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud.

KOMATSU HB215LC-2 Hybrid

De onderneming beschikt sinds kort over een innovatieve Komatsu HB215LC-2 Hybrid voor het uitvoeren haar puinbreekactiviteiten. De HB215LC-2 is de derde generatie Hybride graafmachine van Komatsu en biedt energiebesparende prestaties, zonder in te boeten op kracht, snelheid en bedieningsgemak. De hybride techniek verlaagt het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot met gemiddeld 25 procent.

CEMENTGEBONDEN MENGSELS

Een selectie van de hydraulisch gebonden mengsels geleverd uit onze betoncentrale zijn BENOR gekeurd. De certificatie volgens TRA21 heeft betrekking op een volledige productcertificatie waarbij de kwaliteit en de conformiteit van het product worden vooropgesteld. De technische fiches kunnen worden gedownload op Copro Extranet.